Home » Regulamin kursu

Regulamin kursu

Regulamin kursu za pośrednictwem
serwisu internetowego www.agentcelny.pl
§1
Pojęcia i definicje
Organizator – pod pojęciem Organizatora rozumie się Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych z adresem ul. Koralowa 1,80-031Gdańsk oraz Niepubliczną Placówkę Oświatową o tej samej nazwie.
Uczestnik szkolenia - uczestnikiem mogą być osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zainteresowana udziałem w szkoleniu otwartym, bądź biorąca udział w szkoleniu otwartym, która zawiera lub zamierza zawrzeć z umowę świadczenia usług, obejmującą przeprowadzenie szkolenia, bądź została skierowana na szkolenie przez podmiot zgłaszający uczestnika.
Formularz – rozumie się przez to formularz zgłoszeniowy na wybrane przez uczestnika szkolenie.
Szkolenie – rozumie się przez to kurs organizowany przez Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych z adresem ul. Koralowa 1,80-031Gdańsk oraz Niepubliczną Placówkę Oświatową o tej samej nazwie.
Strona internetowa – rozumie się przez to stronę www.agentcelny.pl lub agentcelny.com.pl, zawierające szczegółowe informacje na temat Szkoleń/kursów organizowanych przez organizatora.
§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży usług w postaci możliwości uczestnictwa w szkoleniach otwartych kierowanych do osób zajmujących sprawami celnymi lub podatkowymi, agentom celnym, doradcom podatkowym oraz osobom niezwiązanym zawodowo z tematyką celną.
2. Oferta uczestnictwa w szkoleniach, o których mowa w ust. 1, jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.agentcelny.pl lub agentcelny.com.pl, będącej własnością sprzedawcy.
3. Umowa umożliwiająca uczestnictwo w szkoleniu przez Internet następuje poprzez zawarcie umów na odległość.
4. Szkolenia prowadzone są przez pracowników Pomorskiego Centrum Kształcenia Dorosłych
5. Szkolenia odbywają się w Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych oraz Niepubliczną Placówkę Oświatową o tej samej nazwie w Gdańsku ul. Heweliusza 11 pok 1411

6. Wszelkie materiały wydrukowane i dostarczone uczestnikowi szkolenia są własnością Pomorskiego Centrum Kształcenia Dorosłych i są chronione prawami autorskimi w tym nagrania video udostępnione w serwisie. 
§3
Składanie zamówienia
1. Warunkiem dokonania przez uczestnika zapisu na szkolenia poprzez stronę internetową agentcelny.pl jest wypełnienie odpowiedniego formularza i dokonanie zapłaty na konto bankowego w terminie wyznaczonym przez organizatora. Nieuiszczenie opłaty we wskazanym terminie równoznaczne będzie z odstąpieniem od umowy.
2. Potwierdzenie przez sprzedawcę przyjęcia złożonego zamówienia skutkuje zawarciem umowy, w rozumieniu prawa cywilnego.
3. Uczestnik może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, poprzez wypełnienie formularza wybranego szkolenia. Płatność za możliwość uczestnictwa w szkoleniu możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem przelewu bankowego.
4. Potwierdzenie możliwości uczestnictwa w szkoleniu nastąpi po przeprowadzeniu próbnych zajęć i sprawdzeniu możliwości łącza internetowego.
5. Wymiana korespondencji między uczestnikiem i organizatorem, może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Płatność dokonywana za pośrednictwem przelewu bankowego musi zostać dokonana na wskazany numer rachunku bankowego, a w tytule należy wpisując swoje imię i nazwisko oraz oznaczenie szkolenia.
7. Uczestnik dokonujący płatności za pośrednictwem przelewu bankowego zobowiązany jest dodatkowo do wysłania potwierdzenie płatności na adres mailowy wskazany przez organizatora szkolenia.
§4
Ceny szkoleń i płatność
1. Cena za możliwość uczestnictwa w szkoleniu otwartym oferowanym na stronie internetowej agentcelny.pl lub agentcelny.com.pl jest ustalana przed rozpoczęciem kursu.
2. Uczestnik otrzyma potwierdzenie sprzedaży w formie faktury VAT lub paragonu fiskalnego. Płatność wynikająca z umowy może nastąpić wyłącznie przelewem bankowym
§5
Realizacja zamówień
1. Po złożeniu zgłoszenia, uczestnik otrzyma odpowiedź e-mail z serwisu agentcelny.pl stanowiącą potwierdzenie przyjęcia zamówienia i zawarcia umowy.
2. Po złożeniu zamówienia i przeprowadzeniu próbnych zajęć i dokonaniu płatności nie można zrezygnować z zamówienia.
3. Zapis zdania poprzedniego nie dotyczy konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
§6
Warunki reklamacji dot.wyłącznie konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego
1. Uczestnik będący konsumentem może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej lub korespondencyjnie na adres sprzedawcy.
2. W zawiadomieniu o niezgodności szkolenia z umową konsument powinien podać przyczynę niezgodności zamówionego szkolenia z umową i określić swoje żądanie obniżenia ceny, zamiany szkolenia na inne bądź odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe, jeżeli zamówione szkolenie odbyło się przed doręczeniem sprzedawcy oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.
3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji konsumenta nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
§7
Odstąpienie od umowy dot. wyłącznie konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od jej zawarcia odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu niezbędne jest doręczenie sprzedawcy przez konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
2. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań wobec sprzedawcy. Sprzedawca dokona zwrotu należności uiszczonych przez konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych.
3. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli sprzedawca zrealizował zamówione przez konsumenta szkolenie przed otrzymaniem od konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
§8
Zmiany lub odwołanie terminu szkolenia
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia bądź jego odwołania bez podawania przyczyny.
2. O zmianie lub odwołaniu terminu szkolenia organizator niezwłocznie poinformuje klienta, nie później niż na 5 dni przez terminem szkolenia. Klient według swego uznania może żądać zwrotu uiszczonej opłaty bądź wziąć udział w szkoleniu w zmienionym terminie lub formie.
3. W przypadku odwołania szkolenia, organizator zwróci uiszczoną przez klienta opłatę za szkolenie w terminie 14 dni roboczych od dnia poinformowania klienta o odwołaniu szkolenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu szkolenia, o czym poinformuje klienta najpóźniej w terminie 3 dni roboczych przed ustalonym terminem szkolenia. W takim przypadku klient może zrezygnować z udziału w szkoleniu za zwrotem uiszczonej opłaty.
5. Klient ma prawo zmienić osoby delegowane do udziału w szkoleniu w charakterze uczestników do chwili rozpoczęcia szkolenia.
§9
Dane osobowe
1. Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji umów szkoleń, po uprzednim wyrażeniu zgody podczas składania zamówienia przez uczestników na stronie internetowej agentcelny.pl

§10

Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe na stronach internetowych lub w ramach jakiejkolwiek działalności, w tym gospodarczej, uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
§11
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej sprzedawcy agentcelny.pl
2. Zamówienia przyjęte do realizacji podlegają regulaminowi w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
3. Regulamin został opublikowany na stronie internetowej agentcelny.pl oraz agentcelny.com.pl w dniu 01.01.2020 r.