Home » Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Pytania

pyt. Czy są potrzebni Agenci Celni na rynku pracy?

Tak jest ciągłe zapotrzebowanie na specjalistów z uprawnieniami.

pyt. Jaka jest cena kursu na agenta celnego?

Kurs podstawowy 90 godzinny kosztuje ****** zł wraz z materiałami niezbędnymi do nauki.  Kurs rozszerzony135 godzinny kosztyje ****** z wraz zmateriałami niezbędnymi do nauki.

pyt. Chcę zapłacić za kurs w ratach. Czy to możliwe i na jakich warunkach?

Opłatę za kurs należy wnieść w całości  na podane konto bankowe przed rozpoczęciem kursu.

pyt. Czy mogę zrezygnować w trakcie kursu z zajęć i otrzymać zwrot wpłaconych pieniędzy?

Tak można zrezygnować z kursu w czasie trwania zajęć, ale traci się  możliwość zwrotu wpłaconych pieniędzy na konto.

pyt. Kiedy otrzymam fakturę za naukę przed czy po kursie?

Fakturę wystawiamy niezwłocznie po dokonaniu wpłaty pieniędzy na konto bankowe.

pyt. Czy możemy otrzymac fakturę na podstawie, której wpłacimy pieniądze na konto?

Fakturę wystawiamy niezwłocznie po dokonaniu wpłaty pieniędzy na konto bankowe.

pyt. Interesuje mnie zagadnienie importu samochodu z USA?

Doradztwo w sprawach celnych prowadzą odpłatnie kancelarie prawnicze współpracujące z nami.

pyt. Jak wypełnić SAD elektronicznie?

Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na stronach Ministerstwa Finansów.

pyt. Ile ćwiczeń z dokumentów SAD jest realizowane na kursie?

Realizujemy 20 godzin lub 30 godzin ćwiczeń z dokumentami SAD lub warsztaty dotyczące wypełniania dokumentów celnych. Pena informacja w serwisie.

pyt. Czy można otrzymać tylko same materiały i nie uczestniczyć w kursie?

Materiały otrzymuje uczestnik kursu po dokonaniu opłaty za kurs.

pyt. Co wchodzi w skład materiałów?

Pliki elektroniczne z aktualnym stanem prawnym,  wydrukowane materiały do ćwiczeń oraz instrukcje niezbędne do prowadzenia zajęć.

pyt. Jakie dokumentu uzyskuję po odbyciu kursu?

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z obowiązującymi przepisami dotączącymi kształcenia dorosłych.

pyt. Czy takie zaświadczenie wystarczy do pracy?

Pracodawca ustala wymogi dotyczące zatrudnienia, ale zaświadczenie może pomóc.

pyt.  Gdzie i kto przeprowadza egzamin na agenta celnego?

Od  dłuższego czasu egzamin na uprawnienia dla agentów celnych został zniesiony. 

pyt. Czy po kursie mam uprawnienia?

Uprawnienia nadawane są przez Izbę Celną w Warszawie wg określonych kryteriów.  

pyt. Kto może zostać wpisany na listę agentów celnych?

Na listę agentów celnych wpisuje się, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727 i 1149 oraz z 2014 r. poz. 768), osobę fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)  ma pełną zdolność do czynności prawnych;

2)  posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych;

3)  nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;

4)  wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.

pyt. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wpis na listę agentów celnych?

1)   oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem i podpisaną przez osobę ubiegającą się o wpis na listę agentów celnych jednego z poniższych dokumentów:

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego oraz suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni - o ile zostały wydane,

albo  świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie,

lub dokument potwierdzający co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach  celnych;

2)    informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie braku skazania za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe – w oryginale sporządzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

pyt. Czym jest doświadczenie w sprawach celnych ?
Przez doświadczenie w sprawach celnych należy rozumieć okres zawodowego wykonywania przed organem celnym czynności określonych przepisami prawa celnego lub okres kształcenia specjalistycznego w szkołach policealnych, przygotowującego do wykonywania takich czynności, w przypadku ukończenia go nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis.