Home » Szkoła policealna

Szkoła policealna

Szkoła policealna - dzienna lub zaoczna

Dwuletnia     -  4 semestry

Jednoroczna - 2 semestry

Warunki przyjęcia:

  1. Osoba pełnoletnia posiadająca dowód osobisty
  2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej dowolnego typu w oryginale
  3. Kwestionariusz zgłoszeniowy

Nauka w szkole:

  1. Dla szkoły dziennej - piątek, sobota, niedziela
  2. Dla szkoły zaocznej - piątek, sobota, niedziela lub sobota, niedziela.

Okres nauki dwuletni : Nauka trwa 4 semestry ( uprawnienia publiczne )

Egzamin państwowy dający tytuł technika ( dyplom państwowy wydany przez OKE )

Dodatkowo dla uprawnień zawodowych Agenta Celnego ( licencja Agenta Celnego ) wydawane przez Izbę Celną w Warszawie.

Okres nauki jednoroczny : Nauka trwa 2 semestry ( uprawnienia niepubliczne )

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Dodatkowo dla uprawnień zawodowych Agenta Celnego ( licencja Agenta Celnego ) wydawane przez Izbę Celną w Warszawie.

Słuchacz otrzymuje:

  1. Legitymację szkolną
  2. Zaświadczenie do ZUS ( jeżeli jest wymagane )

Zakres nauki i tematyka:

Tematyka prowadzonych zajęć jest ściśle powiązana ze sferą celną oraz podatkową dającą solidne podstawy do pracy zawodowej. Posiadamy własne programy edukacyjne oraz oprogramowanie symulacyjne z zakresu systemów celnych oraz podatkowych wymagane przez ministerstwo finansów.

Formularz zgłoszeniowy poniżej:

Formularz będzie dostępny od 15 czerwca 2016 roku.