Nowa oferta ! ! !

Kusr Agent Celny 90 godzinny przez internet ( wirtualna klasa )


Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej.

Ważne pliki cookies
 Ważne: Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki
Nowa strona

 Przejdz do nowej strony https://agentcelny.pl/wp/

Uprawnienia AC.

 Uprawnienia Agenta celnego

Zrób to z nami. 

 Jesteśmy placówką oświatową wpisaną do rejestru podmiotów z systemu oświaty

RSPO:   278916

REGON:  520186491


Wszelkie informacje zamieszczone poniżej pochodzą ze strony Krajowej Administracji Skarbowej

 

Wpis na listę agentów celnych
Na listę agentów celnych wpisuje się, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2016 r. poz. poz. 1880 i 1948), osobę fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki:

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

2) posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych;

3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;

4) wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.

W celu uzyskania wpisu na listę agentów celnych należy złożyć pisemny wniosek do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie zawierający:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania i adres do korespondencji;

3) numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

5) numer i datę decyzji o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego – w przypadku uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego uzyskanych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Do wniosku o wpis na listę agentów celnych należy dołączyć:

1) oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem i podpisaną przez osobę ubiegającą się o wpis na listę agentów celnych jednego z poniższych dokumentów:

› odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego oraz suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni - o ile zostały wydane,

albo

› świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie,

lub

› dokument potwierdzający co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych;

2) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie braku skazania za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe – w oryginale sporządzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Wpis na listę agentów celnych obejmuje:

1) numer i datę wpisu;

2) imię i nazwisko.

Wniosek o wpis na listę agentów celnych należy wysłać na adres:

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

ul. Felińskiego 2B

Dodatkowe informacje 

www.biznes.gov.pl     przejdź KlawiszTAK

www.finanse-arch.mf.gov.pl    przejdź KlawiszTAK